logo
A kreatív szoftverek és hardverek szakértő disztribútora!

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A TRANS-EUROPE CONSULTING Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Torockó utca 4. magasföldszint 1.; cégjegyzékszám: 01-09-162155; adószám: 10696172-2-41; a továbbiakban: ?Társaság?) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: ?Tájékoztató?) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: ?GDPR?), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: ?Infotv.?) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

 

A Társaság az Adobe, Wacom, Corel, TeamViewer, Maxon, Quark, Autodesk, Protellerhead, Pantone, JetBrains, Filemaker, Datacolor, szoftverházak magyarországi disztribútora. A szoftver.hu, a wacominfo.hu és a jetbrainsinfo.hu infoportálok tulajdonosa. A szoftverdoki support rendszer üzemeltetője. A szoftversuli.hu oktatóterem és az oktatas.szoftver.hu e-learning portálok üzemeltetője. A CinemArt és a 3D Visual Conference rendezvények szervezője. A Társaság a fent felsorolt weboldalak üzemeltetése és szolgáltatások nyújtása során keletkezett adatokat kezeli adatkezelőként.

 

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul. A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Társaság fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

I. Adatkezelő

 

Az adatok kezelője: TRANS-EUROPE CONSULTING Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

A társaság székhelye: 1026 Budapest, Torockó utca 4. magasföldszint 1.

Cégjegyzékszáma: 01-09-162155

Adószáma: 10696172-2-41

Telefonszám: +36(1)3920700

Email cím: info@trans-europe.hu    

II. Általános fogalmak

 1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);
 2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);
 3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely ? törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között ? önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely ? törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel ? az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 7. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

További hivatkozott jogszabályok:

 • Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
 • Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

III. A Társaság adatkezelései általánosságban

 

3.1. Szerződések adatkezelése

A Társaság a vásárlóinak, viszonteladóinak és beszállítóinak azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek a vásárló, viszonteladó vagy beszállító és a Társaság közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével, valamint a szerződéssel kapcsolatos szavatossági igények és kötelezettségek teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

 1. Adatkezelés célja: az adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél.
 2. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].
 3. Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

 

3.2. Direkt marketing

 

Amennyiben az érintett feliratkozik a Társaság hírlevelére, a Társaság saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. A hírlevélre való feliratkozással az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az ehhez szükséges személyes adatait kezelje. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név, cím, telefonszám és e-mail cím megadása szükséges, hogy lehetséges legyen az üzenetek kézbesítése. Az adatokat a Társaság mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri, illetve hozzájárulását vissza nem vonja. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

 1. Adatkezelés célja: az adatkezelés célja a Társaság által történő közvetlen üzletszerzés direkt marketing tevékenységen keresztül, ennek keretében az érintett tájékoztatása a Társaság termékeiről és szolgáltatásairól.
 2. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], a Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
 3. Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelméig, vagy az hozzájárulása visszavonásáig tart.

3.3. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése

A Társaság kezeli a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett ?berepülő? és célzott önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat. A kezelt adatok köre: az önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő, az érintett által megadott személyes adatok.

 1. Adatkezelés célja: az adatkezelés célja az érintett végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről való értesítése, az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása.
 2. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adja meg.
 3. Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követően a sikertelen pályázók pályázati anyaga törlésre kerül.

3.4. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság a székhelyen kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett területeken (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert üzemeltet. A kamerarendszer az irodához vezető kapun keresztül az ingatlan területére belépést ellenőrzi. A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít. A kamerák aktuális képének és a felvételeknek a megtekintésére az adatkezelők arra jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak. A kamerarendszert a Társaság működteti, ahhoz szolgáltatót nem vesz igénybe, így kizárólag a Társaság minősül adatkezelőnek. A kezelt adatok köre: az érintett képmása.

 

 1. Adatkezelés célja: az adatkezelés célja a vagyonvédelem és az épületben tartózkodó személyek védelme, az üzleti titok védelme, és az esetleges visszaélések, jogsértések bizonyítása, valamint veszélyes anyagok őrzése biztonságának biztosítása.
 2. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja egyrészt az érintett önkéntes hozzájárulásán (az épületbe történő belépésen) alapul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], másrészt a Szvmt. 30-31. §-ai által biztosított jogszabályi felhatalmazáson.
 3. Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a felvétel készítésétől számított 3 (három) munkanap [Szvmt. 31. § (2) bekezdése alapján], ezt követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek.

IV. A Társaság egyes weboldalain történő speciális adatkezelések

 

4.1. http://trans-europe.hu/ weboldal

 

A Társaságnak a http://trans-europe.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

 

A Társaság a weboldalon a honlap működéséhez szükséges PHPSESSID sütit használja, mely a munkamenet lejártával törlődik és fájl segít abban, hogy a rendszer azonosíthassa a látogatót és emlékezzen rá, megtartsa beállításait amíg a honlapon tartózkodik. Emellett a Társaság ezen a weboldalon a Google NID marketing sütijét használja, mely egy egyedi azonosítót rendel a látogató eszközéhez, hogy azonosítani tudja, amennyiben újra meglátogatja a honlapot. Ez a süti a munkamenet lejártát követő 6 (hat) hónapon belül törlődik a látogató eszközéről.

 

Amennyiben a látogató viszonteladóként kívánja magát regisztrálni, és így felvenni a kapcsolatot a Társasággal, úgy a következő adatok megadása szükséges: teljes név, cégnév, beosztás, telefonszám, e-mailcím, cég székhelye. Ezeket az adatokat a Társaság a viszonteladóként regisztráló hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a Társaság közötti viszonteladói szerződés megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] érdekében kezeli.

 

4.2. http://szoftver.hu/ weboldal

 

A Társaságnak a http://szoftver.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

 

A Társaság a weboldalon a honlap működéséhez szükséges _cfduid sütit használja, mely a munkamenet lejártával törlődik és fájl segít abban, hogy a rendszer azonosíthassa a látogatót és emlékezzen rá, megtartsa beállításait amíg a honlapon tartózkodik. Emellett a Társaság ezen a weboldalon a Google NID marketing sütijét használja, mely egy egyedi azonosítót rendel a látogató eszközéhez, hogy azonosítani tudja, amennyiben újra meglátogatja a honlapot. Ez a süti a munkamenet lejártát követő 6 (hat) hónapon belül törlődik a látogató eszközéről. Emellett a Társaság ezen a weboldalon a Google Analytics következő sütijeit használja: _ga süti, mely a felhasználók megkülönböztetésére szolgál és a munkamenet lejártától számított 2 (kettő) évig tárolódik, a _gat süti, mely a lekérési arány szabályozására alkalmazható és a munkamenet lejártával törlődik, valamint a _gid süti, mely egyedi azonosítót oszt a látogatóra, hogy statisztika készülhessen az oldal használatáról és amely a munkamenet lejártával törlődik. A Társaság emellett alkalmazza a LinkedIn sütijeit: _lang sütit a nyelvi beállítások megjegyzése érdekében és _bcookie a beágyazott szolgáltatások nyomkövetése érdekében. Az előbbi a munkamenet lejártával, az utóbbi a munkamenet lejártát követő 2 éven belül kerül törlésre.

 

Amennyiben a látogató regisztrálni kívánja magát, úgy a következő adatok megadása szükséges: teljes név, felhasználónév, e-mailcím, telefonszám, cégnév, beosztás. Ezeket az adatokat a Társaság a regisztráló hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] kezeli.

 

A weboldalon lehetőség van feliratkozni a Társaság hírleveleire, ehhez a következő adatok megadása szükséges: teljes név, e-mailcím, telefonszám, cégnév. Ezeket az adatokat a Társaság a feliratkozó hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] kezeli.

 

4.3. http://wacominfo.hu/ weboldal

 

A Társaságnak a http://wacominfo.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

 

A Társaság a weboldalon a honlap működéséhez szükséges PHPSESSID sütit használja, mely a munkamenet lejártával törlődik és fájl segít abban, hogy a rendszer azonosíthassa a látogatót és emlékezzen rá, megtartsa beállításait amíg a honlapon tartózkodik. Emellett a Társaság ezen a weboldalon a Google Analytics következő sütijeit használja: _ga süti, mely a felhasználók megkülönböztetésére szolgál és a munkamenet lejártától számított 2 (kettő) évig tárolódik, a _gat süti, mely a lekérési arány szabályozására alkalmazható és a munkamenet lejártával törlődik, valamint a _gid süti, mely egyedi azonosítót oszt a látogatóra, hogy statisztika készülhessen az oldal használatáról és amely a munkamenet lejártával törlődik. A Társaság igénybe veszi a Youtube szolgáltatásait is a weboldalon: a _GPS süti a látogató helyzetét határozza meg, a _VISITOR_INFO1_LIVE megpróbálja megbecsülni a látogató sávszélességét a weboldalba beágyazott videók lejátszásához, míg a _YSC azonosítja a látogató által megnézett videókat statisztikai célból. A _VISITOR_INFO1_LIVE sütit leszámítva mindkét másik Youtube által használt süti a munkamenet végével törlődik, míg az előbbi a munkamenet lejártát követő 179 napon keresztül kerül tárolásra.

 

Amennyiben a látogató kapcsolatfelvételt kíván kezdeményezni a Társasággal, azt a honlapon található űrlap elküldésével is megteheti. Ebben az esetben a Társaság a látogató nevét és e-mailcímét, valamint a látogató által írt üzenetben esetleg szereplő személyes adatokat kezeli adatkezelőként a látogató hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint a Társaság jogos gazdasági érdeke alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 

A weboldalon lehetősége van továbbá a Wacom táblát vásárló érintetteknek a vásárolt terméküket regisztrálni garanciális csomagok érvényesítéséhez. Ehhez a következő adatok megadása lehet szükséges: teljes név, irányítószám/teljes cím, cégnév, e-mailcím, telefonszám, vásárlás helye és ideje, vásárolt tábla típusa és sorozatszáma. Ezeket az adatokat a Társaság a garanciát regisztráló vásárló hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az vásárló és a Társaság közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] érdekében kezeli.

 

4.4. http://szoftverdoki.hu/ weboldal

 

A Társaságnak a http://szoftverdoki.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

 

A Társaság a weboldalon a honlap működéséhez szükséges PHPSESSID sütit használja, mely a munkamenet lejártával törlődik és fájl segít abban, hogy a rendszer azonosíthassa a látogatót és emlékezzen rá, megtartsa beállításait amíg a honlapon tartózkodik. Emellett a Társaság ezen a weboldalon a MiniCRM által használt SESS#, minicrm_sr és UserCode sütiket használja, melyek a munkamenet lejártát követő 1 (egy) éven belül törlődnek.

 

A weboldalt a Társaság támogatási portál szolgáltatásként üzemelteti, melynek igénybevételére elsősorban azok jogosultak, akik a Társaság viszonteladói hálózatán keresztül vásároltak Adobe, Wacom, Corel, Quark, Maxon szoftvereket és hardvereket, és a vásárlás jogtisztaságát számlával tudják igazolni.

 

A hibajegy beküldéséének első lépése a honlapon szereplő űrlap kitöltése, a termék és a hiba pontos leírásával, esetleges képernyőképek csatolásával. Ehhez a következő adatok megadása szükséges: teljes név, cégnév, e-mailcím, telefonszám, végfelhasználói vagy viszonteladói státusz.

 

A weboldalon lehetőség van prémium hibajegy vásárlására is, ebben az esetben a vásárlónak a bankkártyadatait kell megadnia egy online fizetést biztosító felületen.

 

Ezeket az adatokat a Társaság a garanciát érvényesítő vásárló hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az vásárló és a Társaság közötti szerződés (megkötése és) teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] érdekében kezeli.

 

4.5. http://szoftversuli.hu/ weboldal

 

A Társaságnak a http://szoftversuli.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

 

A Társaság a weboldalon a honlap működéséhez szükséges PHPSESSID sütit használja, mely a munkamenet lejártával törlődik és fájl segít abban, hogy a rendszer azonosíthassa a látogatót és emlékezzen rá, megtartsa beállításait amíg a honlapon tartózkodik. Emellett a Társaság ezen a weboldalon a Google Analytics következő sütijeit használja: _ga süti, mely a felhasználók megkülönböztetésére szolgál és a munkamenet lejártától számított 2 (kettő) évig tárolódik, a _gat süti, mely a lekérési arány szabályozására alkalmazható és a munkamenet lejártával törlődik, valamint a _gid süti, mely egyedi azonosítót oszt a látogatóra, hogy statisztika készülhessen az oldal használatáról és amely a munkamenet lejártával törlődik. A Társaság ezen a weboldalon a Google Doubleclick sütijeit is használja, amelyek az online felhasználói élmény javítását szolgálja (többféle vonatkozó hirdetés megjelenítését beleértve) és a munkamenet befejezésétől számított 1 évig kerülnek tárolásra.

 

A weboldalt a Társaság offline oktatási portál szolgáltatásként üzemelteti, melynek igénybevételére azok jogosultak, akik a weboldalon regisztrálnak és jelentkeznek a Társaság által hirdetett valamelyik képzésre. A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges: teljes név, foglalkozás, lakcím, e-mailcím, telefonszám, cégadatok (amennyiben a számlázáshoz szükséges).

 

Ezeket az adatokat a Társaság a regisztráló és az oktatásra jelentkező hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint a jelentkező és a Társaság közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] érdekében kezeli.

 

4.6. https://oktatas.szoftver.hu/ weboldal

 

A Társaságnak a https://oktatas.szoftver.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

 

A Társaság a weboldalon a honlap működéséhez szükséges PHPSESSID sütit használja, mely a munkamenet lejártával törlődik és fájl segít abban, hogy a rendszer azonosíthassa a látogatót és emlékezzen rá, megtartsa beállításait amíg a honlapon tartózkodik. Emellett a Társaság ezen a weboldalon a Google Analytics következő sütijeit használja: _ga süti, mely a felhasználók megkülönböztetésére szolgál és a munkamenet lejártától számított 2 (kettő) évig tárolódik, a _gat süti, mely a lekérési arány szabályozására alkalmazható és a munkamenet lejártával törlődik, valamint a _gid süti, mely egyedi azonosítót oszt a látogatóra, hogy statisztika készülhessen az oldal használatáról és amely a munkamenet lejártával törlődik. A Társaság igénybe veszi a Facebook szolgáltatásait is a weboldalon: az _fr süti a Facebook által használt cookie, amely célzott reklámokat jelenít meg a látogató részére és a munkamenet lejártát követő 3 hónapon belül törlődik a látogató eszközéről.

 

A weboldalt a Társaság online oktatási portál szolgáltatásként üzemelteti, melynek igénybevételére azok jogosultak, akik a weboldalon regisztrálnak és jelentkeznek a Társaság által hirdetett valamelyik képzésre. A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges: teljes név, cégnév, e-mailcím, telefonszám.

 

A kurzusokra való jelentkezéshez a kurzusra jelentkezőnek a bankkártyadatait kell megadnia egy online fizetést biztosító felületen.

 

Ezeket az adatokat a Társaság a regisztráló és az oktatásra jelentkező hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint a jelentkező és a Társaság közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] érdekében kezeli.

 

4.7. https://szoftverbolt.hu/ weboldal

 

A Társaságnak a https://szoftverbolt.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

 

A Társaság a weboldalon a honlap működéséhez szükséges PHPSESSID sütit használja, mely a munkamenet lejártával törlődik és fájl segít abban, hogy a rendszer azonosíthassa a látogatót és emlékezzen rá, megtartsa beállításait amíg a honlapon tartózkodik. Emellett a Társaság ezen a weboldalon a Google Analytics következő sütijeit használja: _ga süti, mely a felhasználók megkülönböztetésére szolgál és a munkamenet lejártától számított 2 (kettő) évig tárolódik, a _gat süti, mely a lekérési arány szabályozására alkalmazható és a munkamenet lejártával törlődik, valamint a _gid süti, mely egyedi azonosítót oszt a látogatóra, hogy statisztika készülhessen az oldal használatáról és amely a munkamenet lejártával törlődik. A Társaság igénybe veszi a Facebook szolgáltatásait is a weboldalon: az _fr süti a Facebook által használt cookie, amely célzott reklámokat jelenít meg a látogató részére és a munkamenet lejártát követő 3 hónapon belül törlődik a látogató eszközéről.

 

A weboldalt a Társaság online webáruház szolgáltatásként üzemelteti, mely egyszerre szolgál kiskereskedelmi és nagykereskedelmi értékesítésre. A webáruház igénybevételére azok jogosultak, akik a weboldalon regisztrálnak vagy regisztráció nélkül vásárolnak. A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges: teljes név, e-mailcím, jelszó, cégnév és cégazonosító. A vásárláshoz a következő adatok szükségesek: teljes név, e-mailcím, jelszó, cégnév és cégazonosító, telefonszám, lakcím. A vásárláshoz a vásárlónak a bankkártyadatait kell megadnia egy online fizetést biztosító felületen.

 

Ezeket az adatokat a Társaság a regisztráló hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint a vásárló és a Társaság közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] érdekében kezeli.

 

4.8. http://jetbrainsinfo.hu/ weboldal

 

A Társaságnak a http://jetbrainsinfo.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

 

A Társaság a weboldalon a honlap működéséhez szükséges PHPSESSID sütit használja, mely a munkamenet lejártával törlődik és fájl segít abban, hogy a rendszer azonosíthassa a látogatót és emlékezzen rá, megtartsa beállításait amíg a honlapon tartózkodik. Emellett a Társaság ezen a weboldalon a Google Analytics következő sütijeit használja: _ga süti, mely a felhasználók megkülönböztetésére szolgál és a munkamenet lejártától számított 2 (kettő) évig tárolódik, a _gat süti, mely a lekérési arány szabályozására alkalmazható és a munkamenet lejártával törlődik, valamint a _gid süti, mely egyedi azonosítót oszt a látogatóra, hogy statisztika készülhessen az oldal használatáról és amely a munkamenet lejártával törlődik. A Társaság igénybe veszi a Youtube szolgáltatásait is a weboldalon: a _GPS süti a látogató helyzetét határozza meg, a _VISITOR_INFO1_LIVE megpróbálja megbecsülni a látogató sávszélességét a weboldalba beágyazott videók lejátszásához, míg a _YSC azonosítja a látogató által megnézett videókat statisztikai célból. A _VISITOR_INFO1_LIVE sütit leszámítva mindkét másik Youtube által használt süti a munkamenet végével törlődik, míg az előbbi a munkamenet lejártát követő 179 napon keresztül kerül tárolásra.

 

A weboldalt a Társaság a Jetbrains termékeivel kapcsolatos online portálként üzemelteti. A Jetbrains termékeinek igénybevételére azok jogosultak, akik megadják e-mailcímüket és nevüket a szoftverek letöltéséhez, valamint megfizetik a szoftverek licencedíját. A vásárláshoz a vásárlónak a bankkártyadatait kell megadnia egy online fizetést biztosító felületen.

 

Ezeket az adatokat a Társaság a regisztráló hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint a vásárló és a Társaság közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] érdekében kezeli.

IV. Az adatok megismerésére jogosultak köre

 

A személyes adatokat a Társaságnál a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

 

A Társaság tevékenysége során kétféle értékesítést végez:

 1. közvetlenül: közvetlenül a szoftvert fejlesztő cégtől vásárolja meg a vásárló a szoftvert a Társaságon keresztül, ezáltal a szoftvert fejlesztő cég részére továbbításra kerülnek a vásárló licencszerződés megkötéséhez szükséges adatai.
 2. viszonteladókon keresztül: az érintett a viszonteladó partnereken keresztül vásárolja meg a szoftvert fejlesztő cégtől a szoftvert, ennek során a viszonteladó partner továbbítja az érintett vásárló adatait a Társaság részére, mely továbbítja azokat a szoftvert fejlesztő cég részére.

 

A Társaság az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.

 1. Barion Payment Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; adószám: 25353192-2-43)

A fenti vállalkozás a Társaság részére elektronikus online fizetési felületet biztosít, ennek keretében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 1. PayPal (Europe) S.?.r.l. et Cie, S.C.A. (székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg)

A fenti vállalkozás a Társaság részére elektronikus online fizetési felületet biztosít, ennek keretében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 1. Google Inc. (székhelye: Google Inc.; 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States)

A fenti vállalkozás a Társaság részére marketing szolgáltatásokat nyújt sütik és remarketing szolgáltatások alkalmazásával, ennek keretében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 1. MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; adószám: 23982273-2-42)

A fenti vállalkozás a Társaság részére ügyfélmenedzsment rendszert biztosít, ennek keretében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 1. TRL Hungary Kft. (székhely: 2510 Dorog, Mátyás király u. 11/A; adószám: 10928543-2-11)

A fenti vállalkozás a Társaság részére vállalatirányítás-rendszert biztosít, ennek keretében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 1. T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.; adószám: 12928099-2-44)

A fenti vállalkozás a Társaság részére internetszolgáltatásnyújtást nyújt, ennek keretében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 1. C-Host Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.; adószám: 23358005-2-43)

A fenti vállalkozás a Társaság részére hosting szolgáltatást nyújt, ennek keretében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

V. Adatbiztonság

 

A Társaságnál az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy az értintettek adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet a Társaság, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az érintettet, amennyiben ezt a GDPR és az Infotv. kötelezővé teszi.

VI. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

 

6.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

 

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli,
 6. a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti. A Társaság az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 

Amennyiben az érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Társaság jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

 

Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

 

Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot a Társaság nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni. 

 

6.2. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. A Társaság ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Társaság az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

A Társaság abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a Társaság rendelkezésére, vagy
 2. az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

 

6.3. A törléshez való jog

 

Az érintett írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

 

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége a Társaságnak, úgy a Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

 

6.4. A zároláshoz való jog

 

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,

 1. ha az érintett vitatja a Társaság, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
 2. ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
 3. ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

 

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

 

A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

A Társaság az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

 

6.6. A jogorvoslathoz való jog

 

6.6.1. Társasággal történő vitarendezés

 

Az érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket a Társaságnál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

 

6.6.2. Panasztételhez való jog

 

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társasággal nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36(1)3911400

Telefax: +36(1)3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

 

6.6.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

 

Az érintett ? panasztételi jogától függetlenül ? bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

 

A Társasággal, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

 

Az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

VII. Egyéb tájékoztatások

 

7.1. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

 

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

 

7.2. A kamerafelvételekre vonatkozó külön rendelkezések

 

7.2.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

 

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen az érintettel összefüggésben. A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, és az érintett miről ismerhető fel. A Társaság a kérelmet 15 (tizenöt) napon belül teljesíti.

 

7.2.2. Zároláshoz való jog

 

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az adatkezelők ne semmisítsék meg, illetve ne töröljék (zárolás). A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, az érintett miről ismerhető fel, és a zárolást milyen okból kéri. A zárolással egyidejűleg célszerű a szükséges hatósági, bírósági eljárást is megindítania az érintettnek, mivel a felvételeket a Társaság kizárólag hatósági, bírósági megkeresésre adja ki.

 

7.2.3. Betekintéshez való jog

 

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, az érintett miről ismerhető fel, illetve a felvételbe melyik napon kíván betekinteni. A betekintésre a Társaság munkanapokon hétfőtől péntekig, 9-15 óra között tud lehetőséget biztosítani.


<div class='cimke'><a href='tartalom.php?filter=Adobe'>Adobe</a></div><div class='cimke'><a href='tartalom.php?filter=Corel'>Corel</a></div><div class='cimke'><a href='tartalom.php?filter=Maxon'>Maxon</a></div><div class='cimke'><a href='tartalom.php?filter=JetBrains'>JetBrains</a></div>