logo
A kreatív szoftverek és hardverek szakértő disztribútora!

Viszonteladói ÁSZF

VISZONTELADÓI KERETSZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a Trans-Europe Kft., mint disztribútor (továbbiakban Disztribútor)

székhely: 1026 Budapest, Torockó u. 4.

cégjegyzékszám: 01-09-162155

adószám: 10696172-2-41

bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10104105-56019646-00000001

cégvezető: Kafka György

kapcsolattartó: Tóth Edgár

telefon: +361 392 0700

fax: +361 392 0719

e-mail: info@trans-europe.hu

másrészről bármely az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett vállalkozás, mint viszonteladó (továbbiakban Viszonteladó)

Disztribútor és Viszonteladó a továbbiakban együtt, mint ?Felek?, külön-külön pedig mint ?Fél? szerepel.

1) A szerződés tárgya:

Jelen keretszerződés tárgya a Disztribútor által képviselt gyártók számítástechnikai termékeinek

(szoftverek és hardverek) forgalmazása, szoftver szolgáltatásainak közvetítése (szoftver előfizetések,

időkorlátos licencek értékesítésére) Magyarország területén. Disztribútor csak eredeti

dokumentumokkal ellátott termékeket bocsáthat a Viszonteladó rendelkezésére. A termékváltás és

változtatás jogát a Disztribútor fenntartja. A Disztribútor által értékesített szolgáltatások közvetített

szolgáltatást tartalmazhatnak.

2) A szerződés hatálya:

Jelen keretszerződésben foglalt feltételek irányadóak a Felek között létrejövő valamennyi üzletre,

hacsak a Felek írásban nem állapodnak meg eltérő feltételekben. Jelen keretszerződés a Felek között

határozatlan időre jön létre. Bármelyik Fél jogosult jelen szerződést 15 napos hatállyal, a másik Félhez

ajánlott levélben intézett nyilatkozatával rendes felmondással megszüntetni. Felek a keretszerződés

megszüntetésétől függetlenül kötelesek teljesíteni a már érvényesen létrejött eseti szerződéseket.

3) Eseti szerződések:

3.1 Disztribútor által rendszeresen kiadott árlista kötöttség nélküli. A Felek között az eseti szerződés a

Viszonteladó által feladott megrendelés írásbeli visszaigazolásával jön létre. Ebből a szempontból a

rendelésigazolással azonos elbírálás alá esik a számla és a szállítólevél is. A megrendelés és

visszaigazolás történhet írásban, faxon vagy e-mailben.

3.2 Disztribútor által kibocsátott számlák fizetési módja 8 napos banki átutalás, de indokolt esetben

előzetes egyeztetés alapján Disztribútor jogosult a fizetési feltételeket megváltoztatni. Amennyiben

a Viszonteladó gazdasági helyzete és hitelképessége jelentősen romlott, vagy Viszonteladónak

lejárt határidejű kiegyenlítetlen számlatartozása van Disztribútor felé, Disztribútor jogosult a

fizetési módot egyoldalúan készpénzre visszaállítani.

3.3 A raktáron nem található termékek esetében megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű,

teljesítése a gyártótól függ.

4) Árak és fizetési feltételek:

4.1 Disztribútor az általa forgalmazott termékek javasolt végfelhasználói árából a Viszonteladó részére

árrést biztosít, mely azonban az egyes gyártók esetében különböző lehet. A listaárakat a

Disztribútor által kiadott és rendszeresen frissített forint alapú árlista tartalmazza. Az árak az ÁFÁ-t

nem tartalmazzák.

4.2 Egyes szoftver termékcsaládoknál előforduló különféle licenszelési konstrukciók egyedi

viszonteladói kedvezménnyel rendelkeznek. A Viszonteladóra vonatkozó aktuális

kedvezményekről írásos árajánlat vagy elektronikus hírlevél útján a Disztribútor tájékoztatást ad.

4.3 A számla kiállítása a szállítási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg történik.

4.4 Késedelmes fizetés esetén Disztribútor jogosult:

- a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani,

- e jelen szerződést felülvizsgálni, illetve azonnali hatállyal felmondani,

- a viszonteladóval szembeni követelését harmadik cégre engedményezni, illetve a tartozás

tényéről harmadik félnek felvilágosítást adni.

4.5 Lejárt számlatartozás esetén Disztribútor a Viszonteladó további vásárlásait felfüggesztheti és az

átutalásos fizetési mód lehetőségét megvonhatja.

5) A tulajdonjog fenntartás:

5.1 A Disztribútor kifejezetten fenntartja a Viszonteladó fizetési kötelezettségének maradéktalan

teljesítéséig a fizetési késedelemmel érintett áru/k tulajdonjogát.

5.2 Az adott termék tovább továbbértékesítéséből befolyó, Viszonteladót megillető eladási árból

Viszonteladó köteles az adott termékhez köthető Disztribútort megillető ellenértéket megfizetni.

5.3 Amennyiben ilyen terméket más árukkal összeépítenek, feldolgoznak vagy összekevernek, a

Disztribútor tulajdonjoga az ily módon létrejött termékre a számlaértékkel arányosan fennáll.

5.4 Amennyiben Viszonteladó a kikötött határidőt 2 héttel meghaladóan sem tejesíti a fizetési

kötelezettségét, Disztribútor tulajdonjoga alapján jogosult a szerződéstől való elállás mellett az áru

visszaszolgáltatását követelni vagy azt a Viszonteladótól visszavenni. A disztribútor jogosult ez

esetben a szoftver kulcsok törlésére.

5.5 Tesztelés és bemutató céljából szállított termékek Disztribútor tulajdonában maradnak.

Viszonteladó csupán Disztribútorral kötött külön megegyezés alapján használhatja ezeket a

tesztelés és a bemutatás célján felül.

6) A Felek felelőssége:

6.1 Az áru átvételével a kockázat és kárveszély a Viszonteladóra átszáll.

6.2 Átvételkor a Viszonteladó köteles ellenőrizni a számla alapján az áru hiánytalanságát és

megegyezését a számlában feltüntetett tételekkel. Amennyiben semmilyen észrevétellel nem élt, az

árut átvettnek kell tekinteni.

6.3 Az egyes termékekre vállalt jótállási és/vagy termékfelelősségi kötelezettség teljesítésén túl a

Disztribútor nem felel a Viszonteladónál jelentkező egyéb kárért, elmaradt haszonért.

6.4 A Disztribútor szállítási határidő késedelmes teljesítése miatti anyagi felelősségét a 3.3 pont

szabályozza.

6.5 A Felek az adataikban történt változásáról azonnal kötelesek egymást értesíteni.

6.6 Viszonteladó kijelenti, hogy tevékenységi köre tartalmazza a számítástechnikai termékek

(szoftverek és hardverek) forgalmazását.

6.7 Disztribútor jótállási kötelezettségeit a hatályos belföldi szabályok szerint teljesíti.

7) Vegyes rendelkezések:

7.1 Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az

irányadóak.

7.2 Felek megállapodnak abban, hogy ezen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket lehetőleg békés

úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Pesti Központi Kerületi Bíróság,

illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.

7.3 Viszonteladó ezen szerződésből származó jogai nem átruházhatók.